درس مقدمات معماری دو

هنرجویان:آقایان: اعتبار، تقدیسی، روشنک، فرخی

موضوع: تمرین ترکیب و خط

درس مقدمات معماری دو

هنرجویان:خانم ها: آزادی، اسماعیلی، برزگر، درویشان

موضوع: تمرین ترکیب و خط

هنرجو دوره رویت

خانم الهه صداقت

موضوع: مرمت خانه کرمانی

هنرجو دوره رویت

خانم ترانه فرح بخش

موضوع: طراحی موزه درس طرح ۳

هنرجویان دوره رویت

خانم ها: الهه صداقت – مریم جلیل زاده

موضوع: طراحی مجتمع مسکونی

هنرجویان دوره رویت

خانم ها: الهه صداقت – مریم جلیل زاده

موضوع: طراحی هتل ۵ ستاره

هنرجو دوره اتوکد

خانم یاسمن یزدانی

موضوع: طراحی Exmo Hotel

معمار : Floret Office

هنرجو دوره اتوکد

خانم زینب سوداگران

موضوع: NABUCO House

معمار : Pablo Gagliardo

هنرجو دوره اتوکد

خانم ریحانه حافظ کلاهی

موضوع: طراحی خانه سکوت – اصفهان

معمار : استودیو معماری طرح اول

هنرجو دوره رویت

خانم الهه صداقت

موضوع: مرمت خانه کرمانی

درس مقدمات معماری دو

هنرجویان:خانم ها: آزادی، اسماعلی، برزگر، درویشان

موضوع: تمرین ترکیب و خط

درس مقدمات معماری دو

هنرجویان:آقایان: اعتبار، تقدیسی، روشنک، فرخی

موضوع: تمرین ترکیب و خط

هنرجویان دوره رویت

خانم ها: الهه صداقت – مریم جلیل زاده

موضوع: طراحی هتل ۵ ستاره

هنرجویان دوره رویت

خانم ها: الهه صداقت – مریم جلیل زاده

موضوع: طراحی مجتمع مسکونی

هنرجو دوره رویت

خانم ترانه فرح بخش

موضوع: طراحی موزه درس طرح ۳

هنرجو دوره اتوکد

خانم ریحانه حافظ کلاهی

موضوع: طراحی خانه سکوت – اصفهان

معمار : استودیو معماری طرح اول

هنرجو دوره اتوکد

خانم زینب سوداگران

موضوع: NABUCO House

معمار : Pablo Gagliardo

هنرجو دوره اتوکد

خانم یاسمن یزدانی

موضوع: طراحی Exmo Hotel

معمار : Floret Office