درس مقدمات معماری دو

هنرجویان:آقایان: اعتبار، تقدیسی، روشنک، فرخی

موضوع: تمرین ترکیب و خط

درس مقدمات معماری دو

هنرجویان:خانم ها: آزادی، اسماعیلی، برزگر، درویشان

موضوع: تمرین ترکیب و خط

هنرجو دوره رویت

خانم الهه صداقت

موضوع: مرمت خانه کرمانی

هنرجو دوره رویت

خانم الهه صداقت

موضوع: مرمت خانه کرمانی

درس مقدمات معماری دو

هنرجویان:خانم ها: آزادی، اسماعلی، برزگر، درویشان

موضوع: تمرین ترکیب و خط

درس مقدمات معماری دو

هنرجویان:آقایان: اعتبار، تقدیسی، روشنک، فرخی

موضوع: تمرین ترکیب و خط