نام پروژه : پروژه موزه ی آبگینه

نام درس : طرح معماری ۳

دانشجو : مهدی صنعتی شرقی

استاد محترم: جناب مهندس چیتگر

موقعیت  : مشهد – بلوار احمد آباد – حد فاصل خیابان شیرین و میدان فلسطین

عرصه: ۳۰/۰۰۰ متر مربع

سطح اشغال : ۸۰۰۰ متر مربع

طراحی موزه یکی از موضوعات پروژه درس طرح معماری ۳ است که در آن دانشجو به ارتباط فرم و عملکرد می پردازد. به منظور آموزش این مبحث، موزه آبگینه در زمینی به مساحت ۱۰ هزارمتر مربع واقع در بلوار احمد آباد در شهر مشهد در نظر گرفته شد. مدلسازی و پلانی در ارتباط با پروژه و ایجاد تعامل بین مخاطبین در این فضای شهری از جمله اهداف طراحی پروژه است.